คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือสำหรับประชาชน
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการสังคม
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558118
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565