รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566 (2 พฤษภาคม 2566 : 11.00 น.)
งบไตรมาส 2 ปี 2566 (7 เมษายน 2566 : 15.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566 (5 เมษายน 2566 : 16.00 น.)
งบไตรมาส 1 ปี 2566 (4 มกราคม 2566 : 14.00 น.)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม มี.ค. 2566 (5 เมษายน 2566 : 14.00 น.)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (10 ตุลาคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (4 เมษายน 2566 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (7 มีนาคม 2566 : 14.00 น.)
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565 (สตง.รับรอง) (15 กุมภาพันธ์ 2566 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566 (9 กุมภาพันธ์ 2566 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (9 มกราคม 2566 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (6 ธันวาคม 2565 : 14.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (3 พฤศจิกายน 2565 : 16.00 น.)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 30 ก.ย. 2565 (7 ตุลาคม 2565 : 10.00 น.)
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2565 (10 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
งบไตรมาส 4 ปี 2565 (5 ตุลาคม 2565 : 14.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565 (8 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
งบไตรมาส 3 ปี 2565 (8 กรกฎาคม 2565 : 11.00 น.)
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565 (6 ธันวาคม 2565 : 10.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (5 กันยายน 2565 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกรฎาคม 2565 (4 สิงหาคม 2565 : 09.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (5 กรกฎาคม 2565 : 10.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (0 มิถุนายน 2565 : 10.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565 (5 พฤษภาคม 2565 : 10.00 น.)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มี.ค. 2565 (18 เมษายน 2565 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 (7 เมษายน 2565 : 11.00 น.)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (4 เมษายน 2565 : 11.00 น.)
งบไตรมาส 2 ปี 2565 (4 เมษายน 2565 : 10.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (7 มีนาคม 2565 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565 (7 กุมภาพันธ์ 2565 : 10.00 น.)
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 (สตง.รับรอง) (31 มีนาคม 2565 : 15.00 น.)
งบไตรมาส 1 ปี 2565 (5 มกราคม 2565 : 10.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (7 มกราคม 2565 : 09.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (5 ธันวาคม 2564 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (5 พฤศจิกายน 2564 : 14.00 น.)
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (31 มีนาคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการรับ - การจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (26 ตุลาคม 2564 : 16.00 น.)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2564 (5 ตุลาคม 2564 : 15.00 น.)
งบไตรมาส 4 ปี 2564 (7 ตุลาคม 2564 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564 (5 ตุลาคม 2564 : 13.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (5 กันยายน 2564 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (5 สิงหาคม 2564 : 09.00 น.)
งบไตรมาส 3 ปี 2564 (7 กรกฎาคม 2564 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (5 กรกฎาคม 2564 : 13.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (14 มิถุนายน 2564 : 08.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 (13 เมษายน 2564 : 13.00 น.)
รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรอง สิ้นเดือน มี.ค. 2564 (0 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 (0 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
งบไตรมาส 2 ปี 2564 (0 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (7 เมษายน 2564 : 15.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (5 มีนาคม 2564 : 08.00 น.)
งบแสดงฐานะการเงินปี 2563 สตง รับรองงบการเงิน (0 มกราคม 2564 : 14.00 น.)
รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรอง ณ 30 กันยายน 63 (14 ตุลาคม 2563 : 11.00 น.)
งบแสดงฐานะการเงินปี 2563 (28 ตุลาคม 2563 : 10.00 น.)
งบไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (7 มกราคม 2564 : 11.00 น.)
งบไตรมาส ที่ 4 ปี 2563 (12 ตุลาคม 2563 : 15.00 น.)
งบไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (8 มิถุนายน 2563 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 (5 กุมภาพันธ์ 2564 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (0 มกราคม 2564 : 10.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (4 ธันวาคม 2563 : 10.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (5 พฤศจิกายน 2563 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 (0 ตุลาคม 2563 : 08.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (8 กันยายน 2563 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (0 สิงหาคม 2563 : 11.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (3 กรกฎาคม 2563 : 10.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (5 มิถุนายน 2563 : 10.00 น.)
งบรายรับ-รายจ่าย เดือนเมษายน 2563 (7 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
งบรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 (7 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562 งบประมาณ ปี 2563 (6 ธันวาคม 2562 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2562 งบประมาณ ปี 2563 (7 พฤศจิกายน 2562 : 16.00 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำ ไตรมาส 1 ปี 2563 (6 มกราคม 2563 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2562 งบประมาณ ปี 2563 (7 มกราคม 2563 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (6 มีนาคม 2563 : 16.00 น.)
งบรายรับ - รายจ่า ประจำเดือนมกราคม 2563 (7 กุมภาพันธ์ 2563 : 16.00 น.)
รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรอง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 (16 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สตง. รับรอง (15 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
งบรายรับ - รายจ่า ประจำเดือน มีนาคม 2563 (7 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำ ไตรมาส 2 ปี 2563 (7 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม งบประมาณ ปี 2562 (3 กันยายน 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤษภาคม งบประมาณ ปี 2562 (31 พฤษภาคม 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน งบประมาณ ปี 2562 (30 เมษายน 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ปี 2562 (4 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม งบประมาณ ปี 2562 (3 ตุลาคม 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกันยายน งบประมาณ ปี 2562 (3 ธันวาคม 2562 : 08.30 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำ ไตรมาส 4 ปี 2562 (29 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (12 กรกฎาคม 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2562 (12 กรกฎาคม 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนมิถุนายน 2562 (10 มิถุนายน 2562 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม งบประมาณ ปี 2562 (3 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนมีนาคม งบประมาณ ปี 2562 (4 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ งบประมาณ ปี 2562 (1 มีนาคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม งบประมาณ ปี 2562 (5 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (4 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 มกราคม 2562 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558134
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565