คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการจัดการร้องเรียนการทุจริต (26 เมษายน 2565 : 10.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุงมาตราการจัดการเรียนการทุจริต (9 เมษายน 2564 : 13.00 น.)
คู่มือการจัดการร้องเรียนการทุจริต (2 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (27 มกราคม 2564 : 10.00 น.)
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2563 (6 มกราคม 2563 : 08.30 น.)
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2562 (24 เมษายน 2562 : 12.00 น.)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (0 เมษายน 0 : 00.00 น.)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (0 เมษายน 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558117
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565