นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 : 10.00 น.)
คำสั่งแต่งตั้งรองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง (27 กรกฎาคม 2565 : 10.00 น.)
แก้ไขคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2565 (3 พฤษภาคม 2565 : 11.00 น.)
คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2565 (31 มีนาคม 2565 : 11.00 น.)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 ตุลาคม 2564 : 11.00 น.)
คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2564 (18 พฤษภาคม 2564 : 16.00 น.)
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน (27 พฤษภาคม 2564 : 14.00 น.)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 (10 เมษายน 2564 : 09.00 น.)
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (9 เมษายน 2564 : 11.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง ประจำปี 2562 (22 ตุลาคม 2561 : 15.00 น.)
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม-จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตุ-62 (1 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
ประมวลจริยธรรมคุณธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง (1 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2562 (10 ตุลาคม 2562 : 12.00 น.)
คำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาล พ.ศ. 2563 (30 มกราคม 2563 : 08.30 น.)
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2561 (0 ตุลาคม 2560 : 08.00 น.)
คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2562 (0 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558153
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565