หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การใช้คุณให้โทษ=>หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ (4 กรกฎาคม 2565 : 10.00 น.)
การสรรหา=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การสรรหา=> ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับคัดเลือก บรรจุฯ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การสรรหา=> หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ (ฉบับที่2)  (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การสรรหา=> หลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การสรรหา=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การสรรหา=> ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4) (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การบรรจุ=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)พ.ศ.2562 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การบรรจุ=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การบรรจุ=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การบรรจุ=> หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2547 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การพัฒนาบุคลากร=> หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูฯ พ.ศ. 2561 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การพัฒนาบุคลากร=> หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การประเมิน=> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การประเมิน=> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การประเมิน=> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างประจำปี 2563 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การประเมิน=> หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การประเมิน=> หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูฯ พ.ศ.2561 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6) (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การประเมิน=> หลักเกณฑ์ทั่วไปวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ฉบับที่ 5  (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษฯ พ.ศ. 2560 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่5) พ.ศ.2559 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2558 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> มาตรฐานทั่้วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2558 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> ประกาศ ก.ทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> ประกาศ กทจ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานฯ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ฯ พ.ศ.2558 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การใช้คุณให้โทษ=> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ พ.ศ.2558 (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
การพัฒนาบุคลากร=> การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ระบบแท่ง) (9 ธันวาคม 2562 : 08.30 น.)
การประเมิน=> หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (1 ตุลาคม 2563 : 08.30 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558136
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565