รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (28 เมษายน 2566 : 14.00 น.)
รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 รอบ 6 เดือน (5 เมษายน 2566 : 14.00 น.)
รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 (5 เมษายน 2566 : 10.00 น.)
รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 42 (24 สิงหาคม 2565 : 11.00 น.)
รายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2564 (5 ตุลาคม 2564 : 09.00 น.)
รายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 (5 ตุลาคม 2563 : 10.00 น.)
รายงานผลการเข้าฝึกอบรม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (30 พฤศจิกายน 2563 : 10.00 น.)
คำสั่ง เดินทางไปราชการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2562 (31 กรกฎาคม 2562 : 16.00 น.)
ทะเบียนรายงานการเดินทางไปราชการเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2562 (2 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
คำสั่ง เดินทางไปราชการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2561 (0 ตุลาคม 0 : 08.00 น.)
ทะเบียนรายงานการเดินทางไปราชการเทศบาลตำบลอูบมุง ปี 2561 (0 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
รายงานการดำเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2561 (0 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558125
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565