กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 (30 ธันวาคม 2563 : 08.30 น.)
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไข ๒๕๖๒ (29 พฤศจิกายน 2562 : 11.00 น.)
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (27 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.)
พรบ.การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (27 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.)
ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปี 2562 (27 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.)
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ.๒๕๖๒ (27 พฤศจิกายน 2562 : 15.00 น.)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.-๒๕๖๐ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.๒๕๒๖ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติวีธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ.ศ.๒๕๓๙-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-๓-พ.ศ.๒๕๖๒ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.๒๕๖๑ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน-พ.ศ.-๒๕๓๔ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติภาษีป้าย-พ.ศ.๒๕๑๐ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.๒๕๖๒ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.๒๕๓๙ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.๒๕๔๐ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ-พ.ศ.-๒๕๕๘-1 (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๖๒ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)
ประกาศ-กทจ-อุดร-วินัย (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558152
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565