เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565 (11 มกราคม 2566 : 13.00 น.)
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2565 (11 มกราคม 2566 : 13.00 น.)
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 (4 กรกฎาคม 2565 : 10.00 น.)
เทศบัญญัติ เรื่่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ (0 กรกฎาคม 2561 : 08.30 น.)
เทศบัญญัตื-เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง-พ.ศ.-๒๕๕๔ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ-เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย-พ.ศ.-๒๕๖๒ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ-เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร-พ.ศ.๒๕๕๕ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ-เรื่องควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์-พ.ศ.๒๕๕๓ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ-เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ-พ.ศ.๒๕๖๐ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ-เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว-๒๕๕๕ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ-เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์-พ.ศ.-๒๕๖๐ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ-เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย-พ.ศ.๒๕๕๓ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)
เทศบัญญัติ-เรื่องการใช้น้ำปะปาและอัตราค่าบริการ-พ.ศ.-๒๕๕๕ (0 กรกฎาคม 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558155
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565