แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 (11 พฤษภาคม 2566 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 (13 มีนาคม 2566 : 14.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 (31 มกราคม 2566 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 (11 มกราคม 2566 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 (16 พฤศจิกายน 2565 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 (16 พฤศจิกายน 2565 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (26 มิถุนายน 2565 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (24 มิถุนายน 2565 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 (17 กุมภาพันธ์ 2565 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 (8 พฤศจิกายน 2564 : 10.30. น)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (27 ตุลาคม 2564 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 (6 ตุลาคม 2564 : 11.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564  (23 กรกฎาคม 2564 : 11.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (12 กรกฎาคม 2564 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 (18 มกราคม 2564 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 (6 พฤศจิกายน 2563 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 (30 มิถุนายน 2563 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 (2 มิถุนายน 2563 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ปี 2563 (31 มีนาคม 2563 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 (21 มกราคม 2563 : 16.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 (25 กรกฎาคม 2562 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (13 มิถุนายน 2562 : 15.00 น.)
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (0 มิถุนายน 0 : 08.00 น.)
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลอูบมุงปี พ.ศ. 2559 – 2561 (0 มิถุนายน 0 : 08.00 น.)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเทศบาลตําบลตําบลอูบมุง พ.ศ. 2558 -2562 (0 มิถุนายน 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558161
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565