มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม (6 เมษายน 2566 : 10.00 น.)
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง (18 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจิตคอร์รัปชั่นฯ (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (3 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy 2566 (27 เมษายน 2566 : 11.00 น.)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) (24 ธันวาคม 2565 : 14.00 น.)
แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลอูบมุง (1 ตุลาคม 2565 : 11.00 น.)
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง (1 เมษายน 2565 : 11.00 น.)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (31 มีนาคม 2565 : 10.00 น.)
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565 (31 มีนาคม 2565 : 11.00 น.)
หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนฯ ประจำปี 2565 (25 มีนาคม 2565 : 10.00 น.)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (17 ธันวาคม 2564 : 16.00 น.)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) (29 ธันวาคม 2564 : 10.00 น.)
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2565 (9 ธันวาคม 2564 : 10.00 น.)
คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (16 สิงหาคม 2564 : 14.00 น.)
กฎบัตรตรวจสอบภายในงบประมาณ 2564 แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี 2564 (24 พฤษภาคม 2564 : 15.00 น.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2564 (27 มกราคม 2564 : 11.00 น.)
ประกาศการใช้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลอูบมุง (12 มกราคม 2564 : 14.00 น.)
กฎบัตรตรวจสอบภายในงบประมาณ 2564 (12 ตุลาคม 2563 : 16.00 น.)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (6 มกราคม 2563 : 08.30 น.)
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2564 (25 ธันวาคม 2563 : 11.00 น.)
การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 : 16.00 น.)
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและค่าเเสื่อมราคาต่อปี (12 กรกฎาคม 2562 : 16.00 น.)
ประกาศเกณฑ์การจ้างเหมาบริการ (1 ตุลาคม 2561 : 16.00 น.)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (14 มิถุนายน 2562 : 08.30 น.)
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (0 กรกฎาคม 2561 : 08.00 น.)
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (14 มิถุนายน 2562 : 08.00 น.)
มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลอูบมุง (3 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ (0 ธันวาคม 0 : 08.00 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลอูบมุง (31 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (31 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลอูบมุง (0 ธันวาคม 0 : 08.00 น.)
แเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Master Plan (0 ธันวาคม 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558176
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565