กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
  • วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • วันที่ 25 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการ “คลองสวยน้ำใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของลำคลอง รื้อถอนวัชพืชในลำคลองและบริเวณคูคลอง ณ ลำห้วยไร่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
  • วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2566 และประกาศต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
  • วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 2566 และกล่าวให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
 
  VIDEO กิจกรรมสำนักงาน
+ดูทั้งหมด 
||| 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
+ดูทั้งหมด 
||| 
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (25 2566 : 08.00 น.)
การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) (19 2566 : 08.00 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (19 2566 : 08.00 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (19 2566 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ที่นั่งสำหรับคนพิการ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ห้องน้องสำหรับคนพิการ  (8 2566 : 08.00 น.)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ 2565 (27 2566 : 09.30 น.)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เขต 8 จังหวัดอุดรธานี (27 2566 : 09.33 น.)
ประกาศนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (25 2566 : 10.00 น.)
ประกาศฐานคำนวณและร้อยละในการคำนวณพนักงานครู 2566 (5 2566 : 13.00 น.)
ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด (20 2566 : 16.00 น.)
 
  การจัดซื้อจัดจ้าง
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 (25 : 08.00 น.)
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(สองข้างทาง)สายทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 (25 2566 : 08.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2566 (2 2566 : 09.00 น.)
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2566 (5 2566 : 09.00 น.)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มีนาคม 2566 (5 2566 : 09.00 น.)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 2566 : 10.00 น.)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มกราคม 2566  (06 2566 : 08.30 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า (20 2565 : 08.30 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ สายทางข้างวัดทุ่งสว่าง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ไปบ้านหนองคำ โดยวิธีประกวดราคา หมู่ที่ 8 (20 2565 : 08.00 น.)
 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต)สายทางจากบ้านนางน้ำอ้อย ผิวเหลือง ถึงหน้าสวนนางบัวบาน กริชคม บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคา (08 2565 : 08.00 น.)
 
  ข่าวรับสมัคร
+ดูทั้งหมด 
||| 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2566 (25 2566 : 12.00 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2566 (25 2566 : 12.00 น.)
 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร (21 2566 : 16.00 น.)
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (21 2566 : 15.50 น.)
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (21 2566 : 15.45 น.)
 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (21 2566 : 15.40 น.)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (28 2566 : 15.54 น.)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (28 2566 : 15.50 น.)
 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (1 2566 : 11.00 น.)
 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (18 2566 : 15.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
558151
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565