หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 30 กันยายน 2563 นำโดย ท่านรองนายกเทศมนตรี/ท่านปลัดเทศบาล/ท่านรองปลัดฯ พนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง มอบถังขยะแบบแยกประเภท ณ ศาลาประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน และวัดเขาช่องชาด ตามแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว
วันที่ 30 กันยายน 2563 นำโดย ท่านรองนายกเทศมนตรี/ท่านปลัดเทศบาล/ท่านรองปลัดฯ พนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง มอบถังขยะแบบแยกประเภท ณ ศาลาประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน และวัดเขาช่องชาด ตามแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว
63 view
วันที่ 30 กันยายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 30 กันยายน 2563 
นำโดย ท่านรองนายกเทศมนตรี/ท่านปลัดเทศบาล/ท่านรองปลัดฯ พนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง มอบถังขยะแบบแยกประเภท ณ ศาลาประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน และวัดเขาช่องชาด ตามแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว