ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ <<กลับ  
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (25 พฤษภาคม 2566 : 08.00 น.)
การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) (19 เมษายน 2566 : 08.00 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (19 เมษายน 2566 : 08.00 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (19 เมษายน 2566 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ที่นั่งสำหรับคนพิการ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ห้องน้องสำหรับคนพิการ  (8 พฤษภาคม 2566 : 08.00 น.)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ 2565 (27 เมษายน 2566 : 09.30 น.)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เขต 8 จังหวัดอุดรธานี (27 เมษายน 2566 : 09.33 น.)
ประกาศนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (25 มกราคม 2566 : 10.00 น.)
ประกาศฐานคำนวณและร้อยละในการคำนวณพนักงานครู 2566 (5 เมษายน 2566 : 13.00 น.)
ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด (20 มีนาคม 2566 : 16.00 น.)
ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (10 มกราคม 2566 : 08.00 น.)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (3 มกราคม 2566 : 08.00 น.)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลอูบมุง ภ.ด.ส.3 (1 พฤศจิกายน 2565 : 08.00 น.)
พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.2565 (26 ตุลาคม 2565 : 08.00 น.)
แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 (15 สิงหาคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี 2565 (31 สิงหาคม 2565 : 11.00 น.)
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 (31 สิงหาคม 2565 : 09.00 น.)
นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ (20 พฤษภาคม 2564 : 11.00 น.)
รายงานผลการบันทึกข้อมูลการลดใช้พลังงาน ปี 2564 (25 กันยายน 2564 : 08.00 น.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 : 11.00 น.)
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน (1 ตุลาคม 2563 : 11.00 น.)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน (31 มีนาคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอุบมุง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 (29 เมษายน 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA 2564 (26 มีนาคม 2565 : 09.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (7 กุมภาพันธ์ 2565 : 08.00 น.)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (28 ธันวาคม 2564 : 10.00 น.)
รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 ธันวาคม 2564 : 09.00 น.)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา ฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักด้านการดื้อยา (6 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานการเปิดเผยข้อมูล OIT ประจำปี 2564 (10 พฤศจิกายน 2564 : 09.00 น.)
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 (9 พฤศจิกายน 2564 : 10.00 น.)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อนพัฒนาศึกยภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565  (1 ตุลาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (27 ตุลาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง พ.ศ.2564 (27 ตุลาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศใช้แผนชุมชน พ.ศ.2564 (27 ตุลาคม 2564 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ (1 พฤศจิกายน 2564 : 11.00 น.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ (30 กันยายน 2564 : 14.00 น.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ (30 กันยายน 2564 : 11.00 น.)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (30 กันยายน 2564 : 10.00 น.)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง (7 กันยายน 2564 : 13.00 น.)
มาตรการให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี (3 สิงหาคม 2564 : 11.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก โควิด - 2019 (15 กรกฎาคม 2564 : 16.00 น.)
ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตโควิด 19 (13 กรกฎาคม 2564 : 16.00 น.)
ระเบียบการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล (27 พฤษภาคม 2564 : 09.00 น.)
ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง (17 พฤษภาคม 2564 : 15.00 น.)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 (11 พฤษภาคม 2564 : 09.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (30 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผลการเลือกตั้ง (29 มีนาคม 2564 : 10.00 น.)
รายงานการผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 (2 ตุลาคม 2563 : 11.00 น.)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามการประเมินความโปร่งใส (ITA) (8 มีนาคม 2564 : 14.00 น.)
รายงานการผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 (31 มกราคม 2563 : 15.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (22 มกราคม 2564 : 13.20 น.)
ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าขาย ผู้ซื้อสินค้า ตลาดนัดเทศบาลตำบลอูบมุง (15 มกราคม 2564 : 14.43 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง ขยายเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 (27 สิงหาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (20 สิงหาคม 2563 : 10.00 น.)
ปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (29 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ (29 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอใบอนุญาตน้ำมันเชืั้อเพลิง (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอทะเบียนพาณิชย์ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้พิการ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การใช้ แอปพลิเคชั่น (AOT Airporst Application) เพื่อตรวจสอบและติดตามบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสาธารณสุข (28 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  (30 มีนาคม 2563 : 08.00 น.)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (18 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.30 น.)
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ กกต.ท้องถิ่น (3 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.30 น.)
ผลการประเมินผล LPA ปี 2562 (26 พฤศจิกายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการประเมินผล ITA ปี 2562 (26 พฤศจิกายน 2562 : 08.00 น.)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 พฤศจิกายน 2562 : 16.00 น.)
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การคลัง ปี 2562 (29 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561 (25 สิงหาคม 2561 : 10.00 น.)
ประกาศผลคะแนนการประเมินความโปร่งใส ITA ปี 2561 (26 มิถุนายน 2562 : 08.30 น.)
แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณปี 2562 (4 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนมีนาคม2562) (5 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562) (1 มีนาคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนมกราคม2561) (5 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (28 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณปี 2562 (25 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนธันวาคม2561) (3 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนธันวาคม2561) (14 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (4 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (2 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลอูบมุง (3 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (15 มิถุนายน 2561 : 08.00 น.)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ (1 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (5 มกราคม 2561 : 08.00 น.)
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลอูบมุง ปีงบประมาณ 2561 (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (24 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
รายละเอียดผู้ชำระภาษี ประจำปี 2561 (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
โรคพิษสุนัขบ้า (30 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลอูบมุง (17 ตุลาคม 2561 : 10.26 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 สิงหาคม 2561 : 08.30 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (26 กรกฎาคม 2561 : 08:03 น.)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (26 กรกฎาคม 2561 : 07.58 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558183
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565