การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 การจัดซื้อจัดจ้าง <<กลับ  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 (25 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(สองข้างทาง)สายทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 (25 มิถุนายน 2566 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม) (25 พฤษภาคม 2566 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2566 (2 พฤษภาคม 2566 : 09.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2566 (5 เมษายน 2566 : 09.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 มกราคม 2566 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (07 พฤศจิกายน 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (07 พฤศจิกายน 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (07 พฤศจิกายน 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มีนาคม 2566 (5 เมษายน 2566 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 กุมภาพันธ์ 2566 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มกราคม 2566  (06 มกราคม 2566 : 08.30 น.)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า (20 ธันวาคม 2565 : 08.30 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ สายทางข้างวัดทุ่งสว่าง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ไปบ้านหนองคำ โดยวิธีประกวดราคา หมู่ที่ 8 (20 ธันวาคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต)สายทางจากบ้านนางน้ำอ้อย ผิวเหลือง ถึงหน้าสวนนางบัวบาน กริชคม บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคา (08 ธันวาคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ สายทางข้างวัดทุ่งสว่าง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ไปบ้านหนองคำ โดยวิธีประกวดราคา หมู่ที่ 8 (26 มกราคม 2566 : 08.30 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต)สายทางจากบ้านนางน้ำอ้อย ผิวเหลือง ถึงหน้าสวนนางบัวบาน กริชคม บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคา (23 มกราคม 2566 : 08.30 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565) (10 มกราคม 2566 : 08.30 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (6 ธันวาคม 2566 : 08.30 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทางขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มกราคม 2566 : 08.30 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (2 พฤศจิกายน 2565 : 08.30 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (1 พฤศจิกายน 2565 : 10.00 น.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 กันยายน 2565 : 17.00 น.)
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2566 (30 ตุลาคม 2565 : 16.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565) (30 กันยายน 2565 : 16.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กันยายน 2565 (30 กันยายน 2565 : 16.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (1 กันยายน 2565 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคพซิล)สายทางจากสามแยก พ่อนิยม ดรลา ถึงสามแยกวัดเทพภูดิน บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 (25 สิงหาคม 2565 : 13.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 สิงหาคม 2565 : 10.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคพซิล)สายทางจากสามแยก พ่อนิยม ดรลา ถึงสามแยกวัดเทพภูดิน บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 (9 สิงหาคม 2565 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (8 สิงหาคม 2565 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565) (8 มิถุนายน 2565 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (8 กรกฎาคม 2565 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จากหน้าวัดหนองบัวเลิง ถึง บ้านนายสมรถ บัวคำ (สองข้างทาง) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 มิถุนายน 2565 : 10.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จากหน้าวัดหนองบัวเลิง ถึง บ้านนายสมรถ บัวคำ (สองข้างทาง) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๗ (2 มิถุนายน 2565 : 09.00 น.)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (13 มิถุนายน 2565 : 09.00 น.)
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 2564 (30 กันยายน 2564 : 10.00 น.)
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 65 (1 ตุลาคม 2564 : 11.00 น.)
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 64 (1 ตุลาคม 2563 : 10.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังแชมเปญบ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (8 กรกฎาคม 2564 : 10.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบเส้นทางหน้าวัดสว่างเชิงเขาบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 (11 มิถุนายน 2564 : 10.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านนาล้อม - วัดป่าดงบังพัฒนา บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (11 มิถุนายน 2564 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2565 (9 พฤษภาคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มีนาคม 2565 (7 เมษายน 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (2 ธันวาคม 2564 : 14.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (8 มีนาคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน มกราคม 2565 (2 กุมภาพันธ์ 2565 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่นานางเพ็ญศรี กงภูเวช ถึง ที่นายพัง สุขษาเกษ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก (2 กุมภาพันธ์ 2565 : 14.00 น.)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (6 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) (6 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (5 มกราคม 2565 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) สายทางจากบ้านนางเพ็ญแข โยธาสุภาพ ไปบ้านนายบุญเลิศ มูลจันทร์ที บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (13 ธันวาคม 2564 : 13.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) สายทางจากบ้านครูละมุน ไปสี่แยกแจ่มจิตเฟอร์นิเจอร์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8  (13 ธันวาคม 2564 : 12.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก สายทางจากบ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 (13 ธันวาคม 2564 : 11.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (24 ธันวาคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (2 พฤศจิกายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (28 ตุลาคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 กันยายน 2564 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) (30 กันยายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศจัดซื้ื้อจัดจ้างประจำดือน กันยายน 2564 (30 กันยายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของราชการ ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (29 กันยายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (3 กันยายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (30 สิงหาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (9 สิงหาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผูู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังประปาทรงแชมเปญ)บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก (9 สิงหาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (22 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) (7 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (7 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านนาล้อม - วัดป่าดงบังพัฒนา บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก (12 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคพซีล)เส้นทางหน้าวัดสว่างเชิงเขา บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก (12 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระหนองคำสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (2 กรกฎาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผูู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโวัตต์ ขับเคลื่อน2 ล้อ แบบดับเบิ้ล 4 ประตู (16 มิถุนายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (9 มิถุนายน 2564 : 08.00 น.)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (4 มิถุนายน 2564 : 08.00 น.)
ประกาศจัดซื้อรถยต์นั่งส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4ประตู  (31 พฤษภาคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน เมษายน 2564 (12 พฤษภาคม 2564 : 08.00 น.)
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 พฤษภาคม 2564 : 08.00 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 พฤษภาคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) (7 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2564 (7 เมษายน 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563 : 15.00 น.)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (8 มีนาคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564 (5 กุมภาพันธ์ 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 สายทางจากไร่นายนิยม ดรลา ถึง ไร่นายสุพจน์ ยิ่งสำราญ (2 กุมภาพันธ์ 2564 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลาดยางบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 สายทางจากไร่นายนิยม ดรลา ถึง ไร่ นายสุพจน์ ยิ่งสำราญ (19 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
รายลานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (14 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) (14 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายทางรอบสระหนองคำสาธารณประโยชน์ บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (4 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 สายทางจากไร่นายนิยม ดรลา ถึงไร่นายสุพจน์ ยิ่งสำราญ (4 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ประจำปี 2564  (6 มกราคม 2564 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน (3 ธันวาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือน ตุลาคม2563 (9 พฤศจิกายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (1 ตุลาคม 2563 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.2)(เพิ่มเติม)ประจำปี 2564 (30 ตุลาคม 2563 : 08.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจพัสดุประจำปี 2563 (30 ตุลาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) (21 ตุลาคม 2563 : 10.00 น.)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (13 สิงหาคม 2563 : 09.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงว่างถนนกิ่งเดี่ยวสายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม- บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่่4 (17 กรกฎาคม 2563 : 09.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากบ้านนายบุคนาค คลังกลาง ถึง บ้านทางนาบัวภา บุตรีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่3 (3 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำศัญสัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคำ หมูที่่ 8 (24 มิถุนายน 2563 : 11.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvert)กั้นระหว่างลำห้วยผักขา บ้านอูบุมงเหนือ หมู่ที่ 9 (19 มิถุนายน 2563 : 11.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายธรรมะ หมู่ที่ 9 (19 มิถุนายน 2563 : 10.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากนางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (2 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายข้างรพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (28 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหมถึงบ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7  (18 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกร้านค้าชุมชน บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9  (29 กรกฎาคม 2563 : 10.00 น.)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากบ้านนายสีลา ดวงชัย ถึงอาคารเอนกประสงค์ บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (29 กรกฎาคม 2563 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก คสล.จากบ้านนายมล คำภาษี ถึงบ้านนางสมัย บุญฤทธิ์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (29 กรกฎาคม 2563 : 10.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 (28 เมษายน 2562 : 09.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (16 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (13 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (10 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกร้านค้าชุมชนบ้านอูบมุงเหนือถึงวัดอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (14 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคสล.จากบ้านนายมล คำภาษี ถึงบ้านนางสมัย บุญฤทธิ์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (14 กรกฎาคม 2563 : 10.59 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากบ้านนายสีลา ดวงชัย ถึงอาคารเอนกประสงค์ บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (13 กรกฎาคม 2563 : 15.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการประจำปี 2563 (10 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก คสล.จากบ้านนายมล คำภาษี ถึงบ้านนางสมัย บุญฤทธิ์ บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (2 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จากบ้านนายสีลา ดวงชัย ถึงอาคารอเนกประสงค์ บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (30 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกร้านค้าชุมชนบ้านอูบมุงเหนือ ถึงหน้าวัดอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (30 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (8 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (8 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (2 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (28 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญนาค คลังกลาง ถึงบ้านนางบัวภา บุตรสีน้อย บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 (28052563 พฤษภาคม : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกิ่งเดี่ยว สายทางจากบ้านนางติ๋ม พัดริม - บ้านแม่หนู หลงศาลา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 (27 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน เมษายน 2563 (12 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(BOX Culvert) กั้นระหว่างลำห้วยผักขา บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่9 (21 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX Culvert) กั้นระหว่างลำห้วยขา บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (14 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (25 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 (25 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสายธรรมะ หมู่ที่ 9 (18 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX Culvert)กั้นระหว่างลำห้วยผักขา บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ก (14 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสายธรรมะ หมู่ที่ 9 บ้านอูบุมง (7 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุน ถึง สามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (27 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างนนลาดยาง(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้างรพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโคกจิกบ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (24 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหม ถึงบ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7  (22 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (15 มกราคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2563 (9 เมษายน 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (13 มีนาคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มกราคม 2563 (21 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (15 มกราคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (8 ธันวาคม : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (17 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (17 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้าง รพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (16 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหม ถึงบ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 (8 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายจันทร์ ภูจำเริญ ถึงที่นานางนุชจรินทร์ ประเสริฐสังข์ บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 (10 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (9 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้าง รพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (9 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากสี่แยกหม่อนไหม ถึง บ้านนายนพพล บุญฤทธิ์ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 (13 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนานางทองหมุนถึงสามแยกกกแคน บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 (13 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(ผิวจราจรเคพซีล)สายข้าง รพ.สต.บ้านโคกผักหอมถึงห้วยโสกจิก บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 (13 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (9 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 มีนาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (15 มกราคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 (28 ตุลาคม 2562 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (6 พฤศจิกายน 2562 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กันยายน 2562 (4 ตุลาคม 2562 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 สขร.  (5 กันยายน : 09.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) (7 สิงหาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3  (9 สิงหาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 (9 สิงหาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 (23 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (10 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23 กรกฎาคม 2562 : 15.00 น.)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23 กรกฎาคม 2562 : 15.00 น.)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ โดยการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ สายทางจากบ้านแม่บัง คลังกลาง ถึงบ้านนายลาหุน ศรีหาวงศ์ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (28 มิถุนายน 2562 : 15.00 น.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สายทางจากห้าแยก ถึง บ้านนายสุรพล ศรีรักษา (28 มิถุนายน 2562 : 15.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (สขร.1) (12 กรกฎาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) (19 มิถุนายน 2562 : 09.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 จากโรงเรียนบ้านดงบัง ถึงนา นางอุไร ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มิถุนายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 (4 มิถุนายน 2562 : 14.30 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมูที่ 6 จากโรงเรียนบ้านดงบัง ถึงนานางอุไร ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับจ้างสาธารณูปโภค โครงการสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (29 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)สายทางจากนางสาย จันทร์จำปา ถึงสามแยกโรงน้ำดื่มศักดิ์ทอง บ้านอูบมุงหมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (15 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 พฤษภาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนเมษายน 2562) (30 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 (30 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนมีนาคม 2562) (11 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (12 มีนาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราเคฟซีล สายหลังวัดทุ่งสว่าง-ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (21 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (14 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศเทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราเคฟซีล สายหลังวัดทุ่งสว่าง-ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 (8 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราเคพซีลสายหลังวัดทุ่งสว่าง - ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (31 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแคปซีล สายหลังวัดทุ่งสว่าง - ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (29 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (14 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (1 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 1 เส้นทางรอบหนองหน้าคูข้างวัดรัตนมงคลทางด้านทิศใต้ บ้านอูบมุงหมู่ที่ 1 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (15 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราเคพซีลสายหลังวัดทุ่งสว่าง - ลำห้วยหลวง บ้านโคกผักหอม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบเคพชิล สายหลังวัดทุ่งสว่าง - ลำห้วยหลวง ฯลฯ (28 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล. จากบ้านนายกอง ลักษาพล ถึงบ้านนายเกษม บุญสุข บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 (11 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบเคพชิลจากบ้านนายจุรินทร์ ชุมสงค์ ฯลฯ (20 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 4 เส้นทางซอยบ้านนายบรรรถ ผางจันทร์ดา ห้วยไร่หมู่ที่ 4 (21 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล.ซอยพ่อกลมเกลียว พุทธมา ห้วยไร่หมู่ที่ 4 (20 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการงานก่อสร้าง คสล.จากบ้านนายสายยัญน์ ถึงสามแยกวัดป่าประสาทธรรม (28 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  (11 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับจ้างโครงการถนน คสล.จากบ้านนายสายยัญน์ถึงสามแยกวัดป่าประสาทธรรม (28 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ประจำปีงบประมาณ 2562 (31 ตุลาคม 2562 : 08.00 น.)
ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ตรวจพัสดุ ประจำปี 2561  (30 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (11 กันยายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (1 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  (1 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านนาล้อม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (24 กันยายน 2561 : 09.16 น.)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (24 กันยายน 2561 : 09.08 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 สิงหาคม 2561 : 08.10 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
558123
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565